LAST AIRPLANE
NEXT AIRPLANE 
... Airplane, Milton F. Stoughton, 1944. View Patent